§1 Postanowienia ogólne
 

 1. Sklep internetowy  prowadzony jest przez firmę EMPORIUM Trade Anna Bogaczewicz, z siedzibą w 36-054 Rudna Wielka 101, Polska  NIP:  8132919773,
 2. Użyte w regulaminie zwroty oznaczają odpowiednio:
   1. 1. Usługodawca/Sprzedający – właściciel sklepu internetowego 
  ReenactmentMarket.eu
   1. , o którym mowa w ust. 1 powyżej;

   1. 2. Usługobiorca/Klient – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. 

   1. Przedsiębiorca – Usługobiorca/Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.), 

   1. 4. Konsument – Usługobiorca, Klient będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

   1. Sklep – sklep internetowy 
  ReenactmentMarket.eu
   1. l dostępny pod adresem internetowym http://www.
  ReenactmentMarket.eu
   1. /.

   1. 6. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, 

  1. 7. Konto Klienta – miejsce dostępne dla Usługobiorcy po wprowadzeniu adresu email i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.

§2 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
 

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.
 2. Usługodawca umożliwia skorzystanie z usługi „Newsletter”. Zapisanie się do subskrypcji wymaga podania adresu e-mail oraz udzielenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.
 4. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski. Istnieje także możliwość wysyłki za granicę. W takim przypadku warunki sprzedaży i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Klientem.

§3 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. W celu korzystania ze strony internetowej Sklepu ReenactmentMarket.eu Usługobiorca powinien posiadać: 
  a) Przeglądarkę internetową
  b) Aktywny adres e-mail.
 2. Informujemy, iż strona internetowa Sklepu wykorzystuje pliki cookie. Do prawidłowego działania strony zaleca się wyrażenie zgody na włączenie obsługi plików cookie. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików cookie, a także możliwości określenia przez Usługobiorcę warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookie, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Usługobiorcę telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się tutaj.

§4 Rejestracja, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
 

 1. Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Usługobiorcy tworzone jest indywidualne Konto Klienta.
 2. Usługobiorca, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail oraz ustawienie hasła.
 3. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Usługobiorcę adres e-mail zostanie wysłany informacja o założeniu konta.
 4. Usługobiorca może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 5. Rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Usługobiorcy dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.
 6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli: 
  a) cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu, 
  b) działalność Usługobiorcy jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich, 
  c) otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności, 
  d) uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Klienta, 
  e) Usługobiorca dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych lub w inny sposób dostarcza treści bezprawne, 
  f) Usługobiorca w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu, 
  g) podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 7. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 10 pkt g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).
 8. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Usługodawcę zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Usługobiorcę może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail info@ReenactmentMarket.eu
 9. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
 10. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 8 i 10 wynosi 14 dni.

§ 5. Warunki sprzedaży 
 

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok za pośrednictwem sieci Internet w sklepie internetowym
 2. Zamówienia można składać po dokonaniu rejestracji lub bez rejestracji. Usługobiorca, który dokonał rejestracji, może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na Konto Klienta podając adres e-mail i hasło.
 3. Informacje o aktualnym statusie zamówienia są dostępne na stronie Konta Klienta po zalogowaniu w Sklepie. Zamawiający są informowani o statusie zamówienia na swoim Koncie Klienta w Sklepie.
 4.  Informacje zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Ofertę zakupu składa Klient. 
 5. Ceny towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich lub euro lub USD lub GBP, zawierają podatek VAT. 
 6. Informacje o cenie produktu podane są na karcie produktu. Są to ceny obowiązujące w danej chwili i mogą one ulegać zmianom. Zmiany nie dotyczą już złożonych zamówień a Klient i Sprzedający są związani ceną obowiązującą w chwili złożenia zamówienia. 
 7. Zamówiony towar powinien zostać dostarczony pod adres punktu odbioru wskazany przez Klienta - obowiązuje termin realizacji podany w karcie oferty dla produktu o najdłuższym czasie realizacji w złożonym zamówieniu plus czas dostawy - w zależności od wybranej formy dostawy. Klient zawsze informowany jest o terminie spełnienia świadczenia. 
 8. Na czas oczekiwania na przesyłkę od momentu zamówienia składa się termin wysyłki (dni robocze) i czas dostarczenia przesyłki przez Pocztę Polską lub firmę kurierską . Czas dostarczenia przesyłki przez Pocztę Polską wynosi zazwyczaj od 3 do 6 dni roboczych od chwili nadania paczki, w przypadku paczek priorytetowych od 1 do 3 dni roboczych. Czas dostarczenia przesyłki przez wynosi zwykle 24 godziny od momentu nadania przesyłki (tylko dni robocze), tym samym przesyłka kurierska wysłana w piątek zostanie dostarczona w poniedziałek. Bardzo duże znaczenie mają dobrze wypełnione dane adresowe.
 9. Koszty dostawy obciążają Klienta. O wysokości kosztów dostawy Klient jest informowany najpóźniej w chwili wyrażenia przez Państwa woli związania się umową na odległość. 
 10. W przypadku braku towaru w magazynie, Klient jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. 
   

§ 6. Płatności 
 

 1. Klient ma do wyboru opisane poniżej sposoby płatności: PayPal lub przelewy bankowe.
 2. Po prawidłowym opłaceniu zamówienia status zamówienia automatycznie zostaje zmieniony na „opłacone”


  § 7. Dostarczanie towarów

  Standardowy czas dostarczenia towarów zakupionych w sklepie wynosci 30 dni roboczych. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo przedłużenia czasu dostarczenia towaru.

§ 8. Odstąpienie od umowy
 

Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu (14) dni roboczych od momentu dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres:

36-054 Rudna Wielka 101, Polska

W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należne są od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

Informacja dot. zwrotu świadczeń:

Sprzedawca dokona zwrotu zapłaconej ceny towaru wraz z ewentualnymi poniesionymi kosztami dostawy towaru do konsumenta na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez konsumenta sposób (np. przekaz pocztowy)

Konsument natomiast może dokonać zwrotu zakupionego towaru na poniższy adres:

36-054 Rudna Wielka 101, Polska

Konsument, który odstępuje od umowy sprzedaży ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy.Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej,dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,dostarczania prasy,usług w zakresie gier hazardowych.

§ 9. Reklamacje 
 

 1. Sklep ReenactmentMarket.eu odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Wyłącza się odpowiedzialność z tytułu rękojmi, jeżeli kupującym nie jest konsument.
 2. Reklamacje mogą Państwo składać w wybrany przez Państwa sposób: pod adresem e–mail: info@ReenactmentMarket.eu telefonicznie pod nr telefonu: + 48 501 298 398 lub też listownie, wysyłając korespondencję na adres: 36-054 Rudna Wielka 101, Polska , . Złożenie reklamacji w podany wyżej sposób pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji, aczkolwiek złożenie reklamacji we wskazany sposób nie stanowi wymogu złożenia, rozpatrzenia lub uznania reklamacji.
 3. Procedura reklamacyjna rozpoczyna się w chwili otrzymania przez nas Państwa zgłoszenia reklamacyjnego. Reklamację rozpatrujemy w ciągu 14 dni od dnia jej zgłoszenia.
 4. Wskazane jest, by zgłoszenie reklamacyjne towaru zawierało: 
  a. Państwa imię i nazwisko, 
  b. numer zamówienia, 
  c. opis niezgodności towaru z umową, 
  d. datę zakupu, 
  aczkolwiek nie jest to wymóg złożenia, rozpatrzenia lub uznania reklamacji.
 5. Wskazane jest, by zgłoszenie reklamacyjne nieprawidłowości związanych z dostarczeniem treści cyfrowych zawierało: 
  a. Państwa imię i nazwisko, 
  b. opis nieprawidłowości z podaniem okoliczności,
  c. daty wystąpienia i w miarę możliwość treści komunikatu o błędzie, 
  d. wskazanie nazwy oraz wersji przeglądarki internetowej oraz nazwy i wersji systemu operacyjnego usługobiorcy, 
  aczkolwiek nie jest to wymóg złożenia, rozpatrzenia lub uznania reklamacji.

§ 10. Dane osobowe 
 

 1. Usługodawca/Sprzedający zbiera tylko te dane, które są niezbędne do realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i umowy sprzedaży oraz do podjęcia działań przed zawarciem wyżej wymienionych umów na żądanie Usługobiorcy/Klienta.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.
 3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego „Newsletter”.
 4. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Możliwe jest to po zalogowaniu się na stronie naszego Sklepu w zakładce "Twoje dane".
 6. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone w sposób zgodny z wymogami polskiego prawa, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. Administratorem danych osobowych jest Emporium Trade Anna Bogaczewicz z siedzibą 36-054 Rudna Wielka 101, Polska,  W przypadku cofnięcia przez klienta zgody na przetwarzania danych osobowych prosimy o przesłanie informacji na podany adres e-mail: info@reenactmentmarket.eu, lub telefonicznie pod numerem: +48 501 298 398

§ 11. Postanowienia końcowe

 

 1. Do umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014 roku stosuje się nowe zasady sprzedaży określone Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U.2014.827).
 2. Do umów zawartych do dnia 25 grudnia 2014 roku stosuje się zapisy Regulaminu w brzmieniu wskazanym poniżej.

§ 12. Inne postanowienia
 

Oferty i wyroby umieszczone na portalu Reenactmentmarket.eu nie są ofertami handlowymi w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Są to tylko poglądowe prezentacje wyrobów i usług, a podane ceny są cenami orientacyjnymi.

Przedmioty zamieszczone na portalu nie są bronią w rozumieniu przepisów prawa i nie mogą byc uzyte jako broń.

Są to repliki broni historycznej pozbawione cech broni.

Portal nie propaguje żadnej ideologi ani politykim w szczególności portal nie propaguje ideologi faszystowskiej oraz innych ideologi totalitarnych.

Przedstawione na portalu przedmioty mają charakter rekonstrukcji historycznej, rekonstrukcji dawnych czasów i minionych wydarzeń.

Niniejsza informacja dotyczy klinetów będących konsumentami w myśl obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie.
Organ, który zarejestrował działalność gospodarczą: Wójt Gminy Świlcza
Adres przedsiębiorstwa: 36-054 Rudna Wielka 101, Polska
Adres do reklamacji: 36-054 Rudna Wielka 101, Polska
Opis procedury reklamacyjnej:
Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy w formie pisemnej na adres przedsiębiorstwa Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:
W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.
Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli na piśmie, pisząc na adres korespondencyjny podany na Allegro. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres 35-328 Rzeszów, ul. Geodetów 1.
Koszt zwrotu rzeczy
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.
Brak możliwości odstąpienia od umowy.
Brak odstąpienia od umowy:
Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Allegro nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:
- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
zawartej w drodze aukcji publicznej;
o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.Zobowiązuje się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedurKupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w [miasto]. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.